top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư của bạn 

Ascend Migration cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu này đưa ra cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này.

Để phục vụ bạn tốt hơn, bạn biết và đồng ý rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp cho mục đích xác định tính đủ điều kiện di chuyển của bạn.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này, được tích hợp và tạo thành một phần trong điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rõ ràng với việc xử lý Thông tin cá nhân của mình theo Chính sách quyền riêng tư này.

 

Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được xử lý và lưu trữ tại Malaysia chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010 (“PDPA”). Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng hoặc tiết lộ cho các mục đích mà bạn chưa đồng ý hoặc không được phép theo luật hiện hành.

Thu thập thông tin


Nói chung, chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi. 

Sử dụng và tiết lộ thông tin

Trừ khi có quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi không bán, trao đổi, cho thuê hoặc chia sẻ cho mục đích tiếp thị Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bên thứ ba, trừ khi bạn hoặc ủy quyền cho chúng tôi làm như vậy.

 

Thông tin Cá nhân được thu thập là để cung cấp cho bạn Lời khuyên Di chuyển được cải thiện và phù hợp.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để:

  1. tuân thủ các luật liên quan hoặc để đáp ứng trát đòi hầu tòa hoặc lệnh bảo đảm đối với chúng tôi; hoặc

  2. để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, bạn hoặc các bên thứ ba.

Bảo vệ

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi hoặc Facebook; bất kỳ việc truyền tải nào đều do bạn tự chịu rủi ro và bạn đồng ý không quy trách nhiệm cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm bảo mật nào khi truy cập internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Sau khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

Sự đồng ý và quyền của bạn

Bạn được hưởng các quyền được quy định trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2010 và chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định trong PDPA.

 

Liên hệ và sửa đổi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: enquiries@ascendmigration.com

Cập nhật lần cuối: ngày 03 tháng 01 năm 2019.

bottom of page